سمنان پیچ مهره پرچ میخ رول پلاک واشر

شرکت قطعه سازی و پرچ ابوذر

شرکت تعاونی پرچ نگین

شرکت کوبش کویر سمنان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی