سمنان

راهدارصنعت کیهان سهامی خاص

شرکت پنجاب الکتریک

شرکت تابلو الکتریک سمنان

شرکت ایران پارسا

شرکت برق منطقه ای سمنان

شرکت کابل سپهر البرز

شرکت سیم و کابل سپهر آرا کومش

شرکت تولیدی بازرگانی ایمن نگهدار ارتباط

شرکت کسری الکتریک ماهان

شرکت صنایع الکترونیک یزدان نور

شرکت پارس نیرو شاهرود

شرکت سیم وکابل ارتباط الکتریک سمنان

پایارایانه سمنان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی