سمنان

شرکت آبکامه (سهامی خاص)

شرکت فنی و مهندسی اروند کنترل فرآیند

شرکت قطعه سازی و پرچ ابوذر

شرکت تعاونی پرچ نگین

شرکت کوبش کویر سمنان

شرکت فرزان لنز سمنان

شرکت به آور کارا

شرکت پارس شیوا

شرکت ابزار جوان

شرکت سمنان آبکاران

شرکت فنی مهندسی فرابرش پرداز

شرکت قطعه سازان قومس

گروه صنعتی والافن آفرین

شرکت صنایع الکترونیک سازان سمنان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی