زنجان

تولیدی دستکش بیات

شرکت صنایع نساجی مه ریس

شرکت معین زنجان

شرکت صنعت بافت معین

نخ و الیاف آپادانا ابهر

شرکت تولیدی گام پوش خدابنده

شرکت تعاونی زنجان گلدوخت جم

شرکت ایمن حامد

شرکت تعاونی نوین پوشینه گلها

بهینه ریس زنجان بهپوشان

شرکت تعاونی زنجان مصباح سپهر

شرکت تعاونی تولیدی نگین دوخت خدابنده

شرکت تانیس شرق

شرکت تعاونی نوین پوش ابهر

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی