خوزستان

شرکت گروه تولیدی پیرمرادی

شرکت کیان صنعت دماوند

شرکت کشاورزی جلگه دز

شرکت تولید و بسته بندی خرمای سایراروند

شرکت دز پروتئین دزفول

شرکت بین الملل نفیس کوثر دریا

شرکت تعاونی ساقه زرین اروند

شرکت متفکران ایذه

شرکت گروه صنعتی مهرشاد پویان

شرکت تهیه و بسته بندی خشکبار آرات

شرکت یاورکاران دزفول

شرکت بسته بندی وصادرات خرمای عباس

شرکت صادراتی خرمای نونهال

شرکت ایمن پودر جنوب

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی