خوزستان

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی آفتاب بنادر اروند

شرکت شناور سازی موج شکن اروند

شرکت شناورسازان میثاق

شرکت بحر نیلگون خرمشهر وآبادان

شرکت شناورسازان صنعت و دریا

شرکت شناوران زیبا

شرکت کشتی سازی ارشیا ساحل کارون

صنایع دریایی شهید موسوی

شرکت تعاونی تعمیرشناورهای دریایی خاراسن

شرکت شناورسازان صنعت ودریا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی