خراسان شمالی تولید میوه و سبزیجات (نباتات)

شرکت صفیه رحمتی

شهد خراسان

کوهسار شمال شرق

رب گوجه فرنگی بجنورد

کشمش شیروان

فرآورده های غذایی اسفراین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی