خراسان شمالی

شرکت فراوردهای سلولوزی سپهر ایین

شرکت تعاونی نارون چوب شیروان

مهین بانگ طوسی

شرکت تعاونی صنعت چوبکاران سپهرآیین اسفراین

تولیدی شیروان سلولز

شرکت صنایع و بسته بندی میلاد تیتکان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی