خراسان رضوی خشکبار (کشمش پسته آجیل و...)

شرکت کاروان تندیس توس

شرکت سیمین تاک توس

شرکت همیشه برنا پوطار

شرکت شاهسوند زرین

شرکت زیره پاکنی بیهق

شرکت پسته نوعی خبازان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی