خراسان رضوی تولید میوه و سبزیجات (نباتات)

کشت و صنعت بهار نارنج شرق

خوشه مهر آریان

صنایع غذائی گل شیروان

شرکت نوش پونه مشهد

پیشاهنگ خوراک نگین شرق

بهاران گلبهار خراسان

نوین ضیافت بهراد طوس

شرکت صنایع غذایی راتا نیشابور

صنایع غذایی شاهکار فخر توس

شرکت صنایع غذایی مهرداد چاشنی طوس

شرکت تعاونی صنایع غذایی درسته شادیاخ نیشابور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی