خراسان رضوی پارچه صافی

کیفیت برتر حاصل سالها تجربه است

نگین باند

شرکت شفا گل کویر

شرکت تعاونی تولیدی بهپوش توس

پارسیان نساجی مهر آزما

رنگ افشان کاویان

آبرون توس

والابافت مشهد

تعاونی تولیدی البسه ظفر مشهد

جهان ریس شرق

نساجی فخرخراسان

مهتارنگ توس

رویابافت توس

آذرین بهپوش توس

مشهدتترون

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی