خراسان رضوی

شرکت کی دژ رویال

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

شرکت آب و خاک آستان قدس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی