خراسان رضوی

پرشین باتری

بازرگانی باختران ابریشم سفید

شرکت بازرگانی ساروج سازان عارف

شرکت کارگزاری رسمی گمرکی سابقی

شرکت کارگزاری امور گمرکی قندچی

شرکت منطقه ویژه اقتصادی سرخس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی