خراسان رضوی

شرکت فرازش

شرکت صندوق توسعه صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران

شرکت مژده آوران زندگی

شرکت پارس گستر خبره

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی