تهران گوساله و گوسفند

شرکت تعاونی پیشگامان لزیر طبرستان

شرکت کشت و صنعت جماران

شرکت پویا پروتئین

شرکت فرآوری روده ایرانیان زمین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی