تهران مقره

كاتو الكتريك

شرکت صفدر ساسانی

شرکت باهاما

شرکت صنایع خاک چینی ایران

شرکت مقره سازی ایران

شرکت پارس مقره

شرکت تجهیزات انتقال برق شکوه

صنعتی دورود کلید برق

شرکت ساخت تجهیزات مهرآبادتهران سرمایه گذاری مهرآباد

امیدواران قطعه ساز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی