تهران انتی بیوتیک

شاخه های مرتبط
واژگان مرتبط

فرآورده های زیستی پردیس رشد مهرگان

شرکت پارس دارو (سهامی خاص)

شرکت تولید دارو

شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام)

شرکت داروسازی کوثر

کیمیاگستر ماداکتو

آزمایشگاههای تولیدی داروسازان ایران

شرکت فرآیند آرا شیمی

شرکت خدمات دارویی و نهاده های بیطار

بهروداترک

شرکت پاکروشیمی

شرکت تولیدی نسج آزما

پادتن طب

شرکت شیمی داروئی آفاق حسن وحسین رضانیاوسیدمسعود

شرکت شهردارو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی