تهران

پیشگامان پخش صدیق

مبنا پیشرو تجهیز

شرکت توسعه یکتا پخش سراسری بهانه

شرکت تعاونی طعم گستر اریا

پخش قند وشکر ممتاز

شرکت پارس هستی آسیا

شرکت صنایع غذایی آرین طعم خزر

شرکت نشاسته ممتاز تهران

شرکت زرین ذرت

شرکت نگین تغذیه گلستان

شرکت الماس فروردین

شرکت کشت و صنعت لزیر سبز یاران

شرکت گروه صنعتی ناربن

شرکت پارس پرآور پویا (سالی)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی