بوشهر

شرکت کشتیرانی بینا تجارت دریا

شرکت حمل و نقل ایران تریلر بوشهر

شرکت راکب بار بوشهر

شرکت فن آوری آبهای خلیج فارس

شرکت سامان دریای گناوه

شرکت قایق سازی تندروبوشهر

شرکت مرجان خلیج لیان

شرکت نجات دریا

شرکت خدماتی دریایی میثاق جنوب دیر 122

شرکت مهندسی دریایی بحر آمن

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی