اصفهان ابزار آلات هیدرولیکی بادی و ابزار دقیق

شرکت گروه بازرگانی بین المللی پرواز

شرکت دنا ماشین قطب

شرکت سهند آذر ماشین

شرکت مهندسی سپاهان هیدرولیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی