اصفهان

نوار آپادانا

یکتا دوک

شرکت زر ریسان کویر کاشان

شرکت صنایع نساجی نساج پور سپاهان

شرکت بازرگانی ابریشمی

شرکت پوشش طب اصفهان (علوی)

شرکت ریسندگی کاشان کسری

شرکت پویا باف اصفهان

شرکت نساجی خوشباف دهق

شرکت تولیدی گلفام اصفهان

شرکت الیاف بافت سپاهان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی