اصفهان

شرکت سی رنگ نگین مشهد

شرکت تولیدی کاوه کویر

شرکت ستاره آسمان کویر کاشان

شرکت زمرد زرین کاشان

شرکت نساجی بهارستان بیدگل

شرکت مجتمع نساجی نور پایتخت

شرکت نگین بافت آسایش کاشان

شرکت فرش پردیس تهران

شرکت فرش اکباتان

شرکت فرش نگین ابریشم مشهد

شرکت فرش کلاسیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی