اصفهان

فضل فولاد اصفهان

شرکت آتیه صنعت

شرکت اصفهان در

شرکت ایران گداخت

شرکت فضا سازه نقش جهان

شرکت حمل و نقل نگار بار سپاهان

شرکت کهن صنعت سپاهان

شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه

شرکت صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان

شرکت جهان کار اصفهان

شرکت پروفیل پایا اصفهان

شرکت پروفیل آسیا

شرکت سپاهان ذوب صنعت

شرکت پروفیل پارسیان هرندی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی