اصفهان

شرکت هتل ماهان

شرکت درنا گشت اصفهان

شرکت موعود مهر اصفهان

شرکت کهکشان گشت شهرضا

شرکت هتل صفوی

شرکت پرندیس سیر سپاهان

شرکت شکیبا

شرکت هتل آسمان

شرکت هتل ملل

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی