آذربایجان شرقی سیستمهای هشدار دهنده و امنیتی

شرکت ایمن برق تبریز

شرکت آذر ماشین چاپ

شرکت فرانگار تبریز

شرکت مکسام

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی