آذربایجان شرقی خشکبار (کشمش پسته آجیل و...)

شرکت صنایع غذایی دیهیمی

شرکت شورچین

شرکت آذر سجاد

شرکت رزان مراغه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی