آذربایجان شرقی تولید لامپهای الکتریکی و تجهیزات روشنائی

شرکت ایشیل

شرکت سیگما ترانس (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی