آذربایجان شرقی

دنیای کفش ایمنی

شرکت پاک ریس غرب

شرکت ایمنی صنعتی کاوه

شرکت چرم سازی شکوه

شرکت گلسان بافت

شرکت چرم سازی دباغ زاده

شرکت چرم برادران تمدن

شرکت چرم پور اسد

شرکت چرم رضایی

شرکت تولیدی چرم رادور

شرکت چرم بهرنگ

شرکت چرم سازی امینی

شرکت صنعت گستر کفش همگام

شرکت چرم حرفه (صالحی)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی