آذربایجان شرقی

ثبت مدیران

معین صانع پایا

شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

شرکت ایما پرداز تبریز

شرکت سرو کنترل تبریز

شرکت سدید افزار

شرکت حدید پارلاخ

شرکت پژوهشگران فن گستر

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی