آذربایجان شرقی

لبنیات تبریز

شرکت آسیا شور

شرکت پنیر سازی تبریز

شرکت آرد ممتاز تبریز

شرکت اختر لبن آذر (سوت تانیش)

شرکت آلقو

شرکت کشت و صنعت کهنوش

شرکت نیکان عسل علیشاه

شرکت هیگر صنعت شانجان

شرکت تولیدی آی سودا میشو

شرکت ماءالشعیر دایلر (سرد صحرا)

شرکت شیار ماکارون

شرکت گروه صنعتی نجاتی آناتا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی