شرکت ها و کارخانجات

شرکت فنی مهندسی الکترو هامون مهر

شرکت عمران و کنترل سازه های ماندگار

نارفن کارپوش

شرکت حمل و نقل بین المللی صبوران ترابر آذربایجان بازرگانی آرنا تجارت نور

کلینیک تخصصی مشاوره مهندسی مالی مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر حسابداری امور

گلاب و عرقیات چهل حصاران

تعمیرگاه تخصصی نیکان هیوندای – کیا

جلافوم

صنایع بسته بندی پادروژان

آناکو

جهان تلفن

دایان گاز

کیمیا هنامه پارت

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی