شرکت ها و اتاق های بازرگانی خارجی

شرکت هواپیمایی امارات

شرکت هواپیمایی ترکیه

شرکت هواپیمایی هلند

شرکت هواپیمایی سوریه

شرکت هواپیمایی عراق

شرکت بایر پارسیان (بازرگانی رنگ چی شیمی)

شرکت مرکز تجاری تایوان (تایترا)

شرکت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی