شرکت ها و اتاق های بازرگانی خارجی

شرکت فروشتال ایران

شرکت چوری ایران CHORI IRAN

شرکت فریتس ورنر

شرکت ال جی (اینترنشنال کورپریشن)

شرکت TOTALE JP IRAN

شرکت آساب ایران

شرکت کلون بین الملل KOLON INT L CORPORATION

شرکت اتم استروی اکسپورت ATOM STROY EXPORT

شرکت کاموزی ایران (مسئولیت محدود) CAMOZZI IRAN

شرکت ایر عربیا

شرکت هواپیمایی هند

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی