شرکت ها و اتاق های بازرگانی خارجی

زرین تجارت مرجان

بازرگانی توران

شرکت مدرسه و دبیرستان هندیها

شرکت هواپیمایی قطر

شرکت ماروبنی (مسئولیت محدود) MARUBENI

شرکت رکسروت

شرکت رودیا ایران RHODIA IRAN

شرکت ایتو چو ایران (مسئولیت محدود)

شرکت تکنیمونت TECNIMONT S P A

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی