شرکت های کتابخانه ها

شرکت مهندسی پارس ایران (مسئولیت محدود)

شرکت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی ملی نفت ایران

شرکت سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی