شرکت های چوب و سلولوزی

شرکت کاغذ سازی کاوه

شرکت صنایع چوب اسالم (سهامی خاص)

شرکت حریر خوزستان

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

شرکت جهان صادرات

شرکت تولیدات کاغذی پاکان

شرکت صنایع زرین سلولز (سهامی خاص)

شرکت سروستان سپاهان (مسئولیت محدود)

شرکت پارس سلولز

شرکت تولیدی رخ ناز

شرکت نگین حساس پویا

شرکت تارا کار (مسئولیت محدود)

شرکت پارس کرپ

شرکت رادان تحریر (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی