شرکت های چوب و سلولوزی

شرکت صنایع سرخ چوب

شرکت مروارید بوشهر

شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران

شرکت کارا تکثیر

شرکت محصولات کاغذی لطیف

شرکت تولیدی بهگل (مسئولیت محدود)

شرکت صنایع رجایی

شرکت ایستا کاغذ

شرکت گروه صنعتی مبارک

شرکت لینتر پاک

شرکت سپیدان شیمی گستر

شرکت تولیدی کاغذهای بهم پیوسته تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی