شرکت های چوب و سلولوزی

شرکت صنایع چوب پاک

شرکت صنایع ساقه سلولز ایران

شرکت کاغذ پلاست

شرکت پارس طومار (مسئولیت محدود)

شرکت ستاره ممتاز

شرکت آریا رادان (مسئولیت محدود)

شرکت نئوپان خلخال

شرکت صنعتی نصام

شرکت نماسازان نصر

شرکت کبریت توکلی

شرکت کبریت مشکین

شرکت ایران چوب

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی