شرکت های چاپ و بسته بندی

شرکت آذر حلب

شرکت نشر جامعه نگر

شرکت کیان کارتن کرج

شرکت مؤسسه فرهنگی بین المللی نگارش آیدا

شرکت صنایع بسته بندی نادری

شرکت مجتمع چاپ فلزات نما

شرکت دفتر پژوهش های فرهنگی

شرکت ایده برتر روژان

شرکت پخش کتاب پکتا

شرکت صنایع بسته بندی پارسینا

شرکت خانه طرح هنر پگاه تبریز

شرکت انتشارات شهر آب

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی