شرکت های پیمانکاری

شرکت اهرم پروژه

شرکت برسین

شرکت مکانیک سنگ بیستون

شرکت هیتال

شرکت فنی و مهندسی خندق

شرکت مهندسی دوریس

شرکت ساختمانی میلاد پویا بتن

شرکت مهندسی سره سازه شهر

شرکت ساختمانی و شهرسازی مرصوص پی

شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)

شرکت مهندسی نیک سازان

شرکت ساختمانی و تأسیساتی عمران سازان زیگورات

شرکت بین المللی توسعه عمران گوهر رود

شرکت مهندسی فن گستر پارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی