شرکت های پیمانکاری

شرکت افروغ بنا

شرکت بین المللی توسعه انرژی کیش (اندیکو)

شرکت ساختمانی و تأسیساتی پگاه تکنو

شرکت مهندسی و ساختمانی رآورا

شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر

شرکت ساختمانی تابلیه

شرکت بنا نقش کوثر

شرکت وایون

شرکت طرح و نقش نارستان

شرکت آبانگاه راه

شرکت تأسیسات کار ماهشهر

شرکت مهندسی ساخت صنایع نفت

شرکت شگفت ساز پایتخت

شرکت نکونام فرم

شرکت نیوار صنعت پارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی