شرکت های پخش و توزیع

شرکت پخش فردوس

شرکت پخش البرز

شرکت تعاونی لوازم خانگی مشهد

شرکت پخش قاسم ایران (مسئولیت محدود)

شرکت تعاونی امید بخشان حیات

شرکت شکوفا منش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی