شرکت های پخش و توزیع

شرکت کامل پلاستیک

شرکت دارو گستر میهن

شرکت بازرگانی اسلامی (تجارت آزاد روز)

شرکت نانو فن آوری آبنوس

شرکت پخش عقاب تهران

شرکت بازرگانی بهین کارا گستر قشم

شرکت جهان تلفن مرکزی

شرکت بوتان یکتا

شرکت پویا تجارت کاریز

شرکت خدمات بازرگانی منطقه یک

شرکت آزما پخش (مسئولیت محدود)

شرکت طلوع پخش آفتاب

شرکت پخش پگاه

شرکت پخش رازی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی