شرکت های پخش و توزیع

شرکت مجتمع تولیدی بازرگانی بهشت

شرکت معراج پیشتازان

شرکت بهداشت کار نوین

شرکت نمایندگی جپسن

شرکت کارنو اندیشان ماد (مسئولیت محدود)

شرکت بهستان پخش

شرکت نوراول

شرکت مؤسسه پیروزان

شرکت پخش داروئی دارو گستر رازی (مسئولیت محدود)

شرکت توزیع دارو پخش

شرکت پخش یک و یک

شرکت صبا آوردان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی