شرکت های پخش تجهیزات پزشکی و دارو

پرشیا دال پارسیان

شرکت پخش محمودی

شرکت محیا دارو

شرکت بهستان پخش

شرکت پخش داروئی دارو گستر رازی (مسئولیت محدود)

شرکت توزیع دارو پخش

شرکت دارو گستر میهن

شرکت نانو فن آوری آبنوس

شرکت پخش رازی

شرکت پخش فردوس

شرکت تعاونی امید بخشان حیات

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی