شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت بی بافت

شرکت روستا قهرود

شرکت صنایع نساجی قروه

شرکت آذر آران تهران

شرکت سینا پود همدان

شرکت تافته همدان

شرکت خیمه راد پوران

شرکت دوپه

شرکت پاندا باف

شرکت نخ شب

شرکت هل

شرکت صنایع نساجی ماد بافت

شرکت بافندگی سمنان (سهامی خاص)

شرکت مخمل البرز

شرکت نساجی زرباف امین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی