شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت خیمه هنگامه

شرکت خیمه میلاد

شرکت شهرک چادر

شرکت دنیای چادر

شرکت خیمه جاوید

شرکت خیمه صالح

شرکت مهیا بافت

شرکت ردا

شرکت صنایع پارس لایی

شرکت تولیدی دستکش گیلان

شرکت ریسندگی و بافندگی عالیباف

شرکت تولیدی ابراهیمی

شرکت کارخانه کش و نوار بافی پارس

شرکت فربافت

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی