شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت زریس

شرکت چرم مصنوعی کسری

شرکت وگال

شرکت صبا چاپ سپاهان

شرکت تولیدی پوشاک ورزشی آروین اسپرت

شرکت پوشینه سیرجان

شرکت ریسندگی اتحاد اردبیل

شرکت بازرگانی سیدمجتبی حسینی

شرکت تولیدی به فرزام قزوین

شرکت سپهر چرم خاورمیانه

شرکت کفش طبی شعله

شرکت خیمه کیوان

شرکت خیمه کوهستان

شرکت رادپور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی