شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت تولیدی گلفام اصفهان

شرکت صنایع چرمی آرا

شرکت الیاف بافت سپاهان

شرکت تریکو گلزار

شرکت ایمن کار

شرکت وندا

شرکت نیک فام شیمی

شرکت گروه صنعتی میترا نیک

شرکت نساجی فردوس

شرکت چرم سازی شکوه

شرکت بهار ریس اصفهان

شرکت ریسندگی و بافندگی گلفام البرز

شرکت نخ الوند

شرکت کش و نوار ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی