شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت مهر آراد گستر جنوب

شرکت تولیدی جوراب بالمانه

شرکت کیف رجال

شرکت نساجی ترنج نفیس بافت

شرکت گونی بافی شش ستاره ایران

شرکت پردیس بافت آذر

شرکت ریسندگی کاشان کسری

شرکت چرمسازان صدف مشهد

شرکت تولیدی چرم نگار

شرکت مؤسسه تولیدی ایمن تک

شرکت پویا باف اصفهان

شرکت نساجی خوشباف دهق

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی